NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne exprimăm mulțumirea pentru că ați ales serviciile spitalului nostru

I. IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilișești aparține SERVICII PALIATIVE SRL, cu sediul social în Ilișești, str. Principală nr. 307C, jud. Suceava, telefon mobil 0722.707.939 sau 0740.130.289, adresă de e-mail office@spitalulilisesti.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava cu numărul J33/432/2014, CUI 33163861.

SERVICII PALIATIVE SRL este operator de date cu caracter personal și, în această calitate,  prelucrează datele dumneavoastră.

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare ”Regulamentul”) intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, avem obligația de a vă informa cu privire la modul în care SERVICII PALIATIVE SRL aplică și respectă prevederile regulamentului menționat.

II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

            Pentru prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră și îndeplinirea cerințelor legale aferente, SERVICII PALIATIVE SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii (localitate, județ), vârsta, sexul, naționalitatea, starea civilă;
 • date de contact: adresă de domiciliu, oraș, județ, număr de telefon, adresă de e-mail;
 • numere de identificare națională: CNP, CID, serie și număr CI, numărul și data expirării cardului de sănătate;
 • categorii speciale de date cu caracter personal: grupa sanguină; RH; date privind sănătatea: diagnostic, date conținute de documente medicale specifice, buletine de analize medicale efectuate și rezultatele acestora, date conținute de dosarele completate de către medici și asistente pe durata spitalizării, inclusive în format electronic; date genetice: mostre de material biologic recoltate de la pacienți; confesiunea religioasă;
 • date contabile: evidența serviciilor decontate și cu plată acordate pacienților, date de facturare către CJAS/pacienți;
 • date financiar-bancare: sume de plată aferente serviciilor medicale, modalitate de plată, număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar, valabilitate card bancar, denumire bancă;
 • alte date cu caracter personal: date conținute de actul de identitate, biletul de externare, scrisoarea medicală, biletul de trimitere, rețete; dovada categoriei de asigurat; Casa de Asigurări de Sănătate la care este asigurat pacientul; semnătura; imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale obiectivului; date ale reprezentanților legali (nume și prenume, adresă de domiciliu, CNP, serie și număr CI, telefon de contact, grad de rudenie/altă relație, semnătură).

III. TEMEIUL LEGAL

            Temeiul juridic care stă la baza prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de prevederile art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR: ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, aplicate în cazul încheierii unui contract de prestări servicii medicale.

            Legalitatea operațiunilor  de  prelucrare  este  reglementată de:

 • cadrul legal aplicabil care în domeniul sănătății în România: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale; Ordinul nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative; Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; Hotărârea nr. 438 din 28 mai 2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • legislația referitoare la paza și securitatea obiectivelor: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată; Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, actualizată în 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
 • legislația financiar-contabilă și fiscală: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală.

IV. SCOPURILE PRELUCRĂRII

            Datele cu caracter personal ale pacienților și reprezentanților legali ai acestora sunt prelucrate pentru acordarea asistenței medicale adecvate stadiului de boală al persoanelor internate, respectarea obligațiilor legale referitoare la sănătatea publică sau interesul legitim al SERVICII PALIATIVE SRL, ținând cont de drepturile și libertățile persoanelor vizate.

            În acest context, SERVICII PALIATIVE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • specifice activității:
 • studierea dosarului pacientului;
 • intervievarea pacientului și a familiei acestuia;
 • efectuarea programărilor;
 • încheierea contractului de prestări servicii medicale;
 • internarea în spital;
 • realizarea consultațiilor;
 • efectuarea analizelor medicale și eliberarea rezultatelor;
 • examinarea și evaluarea clinică și paraclinică a pacientului;
 • întocmirea planului personalizat de îngrijire în funcție de stadiul bolii și necesitățile pacientului cu privire la: tratament medicamentos, intervenții medicale și/sau chirurgicale, suport psihologic;
 • gestiunea financiară (oferire servicii medicale decontate sau cu plată);
 • raportarea serviciilor de sănătate către CJAS, DSP, Ministerul Sănătății;
 • transmiterea unor date medicale către autoritățile competente din domeniul sănătății publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • evaluarea gradului de satisfacție cu privire la serviciile medicale oferite;
 • îmbunătățirea serviciilor medicale oferite;
 • soluționarea solicitărilor/sesizărilor/plângerilor formulate de către pacienți și/sau reprezentanți legali.
 • în interes legitim: asigurarea securității spațiilor și bunurilor și protecția persoanelor.

V. DESTINATARII DATELOR

            Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SERVICII PALIATIVE SRL poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele tipuri de destinatari:

 • autoritățile și instituțiile implicate în domeniul sănătății publice (Ministerul Sănătății, CJAS, DSP);
 • pacienții şi/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii spitalului, partenerii contractuali pentru servicii externalizate și furnizori software (care asigură la rândul lor confidenţialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri în afara celor care fac obiectul contractelor dintre ei şi spital), autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip (conform obligațiilor legale).

VI. TRANSFERURI DE DATE CĂTRE ȚĂRI TERȚE

            SERVICII PALIATIVE SRL nu realizează transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organisme internaționale. Orice transfer către o țară terță necesită informarea prealabilă și exprimarea consimțământului dumneavoastră.

VII. TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

            Datele dumneavoastră vor fi păstrate numai pentru perioada alocată îndeplinirii scopurilor pentru care v-ați adresat SERVICII PALIATIVE SRL, cu respectarea procedurilor interne privind menținerea și securitatea datelor, sau în conformitate cu termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, cu respectarea confidențialității și securității acestora.

VIII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

            Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces: se referă la dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea;
 • dreptul la rectificare: aveți posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale, dacă acestea au fost înregistrare incorect sau incomplet;
 • dreptul la opoziție: vă conferă dreptul de vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): beneficiați de acest drept care vă dă posibilitatea de solicita ștergerea datelor dumneavoastră atunci când nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, în cazul retragerii consimțământului sau pentru respectarea unei prevederi legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: puteți exercita acest drept atunci când considerați că prelucrarea este ilegală sau datele nu sunt exacte;
 • dreptul la portabilitate: vă conferă dreptul de a primi datele personale într-un format structurat și posibilitatea transmiterii lor către alt operator.

            De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul (în situațiile prevăzute de Regulament în care a fost necesară obținerea acestuia de la dumneavoastră), oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuată de către operator, până în acel moment.

            În cazul în care apreciați că operațiunile de prelucrare realizate de către SERVICII PALIATIVE SRL încalcă drepturile dumneavoastră menționate în Regulamentul (UE) 2016/679, puteți formula o cerere scrisă (datată și semnată) către operator la sediul din localitatea Ilișești, str. Principală nr. 307C, jud. Suceava, sau o puteți trimite către Responsabilul cu protecția datelor, la adresa de e-mail protectiadatelor@ilisesti.ro.

            De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, telefon 0318059211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

IX. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

            SERVICII PALIATIVE SRL a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, astfel că activitățile de prelucrare realizate asigură confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

            SERVICII PALIATIVE SRL nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

X. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL NECESARE PENTRU RESPECTAREA UNEI OBLIGAȚII LEGALE A OPERATORULUI

            Vă comunicăm că prevederile legale în vigoare, pe care vi le-am prezentat la punctul II, care reglementează condițiile de funcționare a unităților medicale spitalicești în regim privat, ne obligă să vă solicităm și să prelucrăm categoriile de date cu caracter personal enumerate la punctul I.

            În acest context, în măsura în care nu vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate, vom fi în imposibilitatea de a da curs solicitărilor dumneavoastră de internare în spitalul nostru.