Reglementarea accesului mass-media in spital

Se realizeaza conform PO.SIPI-MNG-05 – PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACCESUL SI COMUNICARE CU MASS-MEDIA IN SPITAL. Vezi procedura aici.

Liber acces la informaţiile de interes public

Spitalul  are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Spitalului;

   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe cu managerul;

   c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Spitalului și ale Responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice;

   d) coordonatele de contact ale Spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii web;

   e) sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;

   f) programele și strategiile proprii;

   g) lista cuprinzând documentele de interes public;

   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii;

   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Spitalul  are obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute mai sus

Spitalul  este obligat să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate.

Accesul la informaţiile prevăzute mai sus  se realizează prin:

   j) afişare la sediul Spitalului sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina web proprie;

              Raportul va fi întocmit de către o comisie numită prin decizie de către Managerul spitalului şi va fi făcut public prin căile menţionate de către purtătorul de cuvânt.

Accesul mass-media si comunicarea pe teritoriul Spitalului 

              Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare.

Paznicul (Agentul de pază) al Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentanţilor mass-media, ordinul de serviciu / legitimaţia de serviciu.

              Paznicul (Agentul de pază) va nota în ”Registrul vizitatori”, informaţiile prevăzute în rubricile acestuia şi va pune la dispoziţia acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Spitalului ”, pe bază de semnătură ”Am luat la cunoștință ” în ”Registrul vizitatori”. Paznicul (agentul de pază) va  anunţa responsabilul cu mass-media (purtătorul de cuvânt) de prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoţiţi de către RMM.

              Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

Reprezentanţii mass-media vor avea  acces nelimitat în următoarele situaţii:

          – când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

          – însoţiţi de Manager şi/sau ceilalţi Directori din Comitetul Director al Spitalului.

Regulile privind accesul Reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Spitalului

Reprezentantii mass-media în cadrul Spitalului vor respecta următoarelor reguli:

Privind demnitatea umană şi drepturile pacienţilor

– declaraţiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

– informaţiile cu privire la o persoană reţinută pentru cercetări, arestate sau aflate în detenţie se vor pune la dispoziţia mass-media numai cu acordul scris al persoanei;

–  nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat Acord scris;

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane precum şi un eventual handicap al acestuia;

– informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau aparţinătorilor.

              RMM (purtătorul de cuvânt) va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

              Acordurile în scris vizavi de oferirea informaţiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentaţie, tratament, condiţie fizică, etc.,  sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ”Acord în scris al pacientului”.

              RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson şi halat corespunzător.

              Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidenţialităţii datelor despre un pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancţionarea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

              Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.

Reclamaţii în sensul prezentei proceduri

              Reclamaţii privind divulgarea unor informaţii referitoare la un pacient (adult sau copil) fără acordul în scris al acestuia.

              În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informaţii cu privire la clauzele menţionate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancţionarea disciplinară.

              În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privinţa căruia sau divulgat informaţii de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către Purtătorul de cuvânt.

              Reclamaţii cu privire la divulgarea unor informaţii sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obţinute de Reprezentanţi mass-media cu echipamente audio -video ascunse.

              În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziţie de pacientul reclamant şi cu ajutorul acestuia se va identifica ziua şi ora la care înregistrarea a fost făcute. Din ”Registrul vizitatori”, aflat la portar (agent de pază) pe baza datei şi orei la care s-a constată că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanţii mass-media care se fac răspunzători de situaţia creată.

              Măsuri de luat in cazul unor reclamatii

– se va aduce la cunoştinţă în scris Angajatorului reprezentanţilor mass-media ce se fac vinovaţi, fapta respectivă şi se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanţilor mass-media reclamaţi;

– se va interzice pe viitor accesul Reprezentanţilor mass-media vinovaţi de situaţia creată pe teritoriul Spitalului.

– se vor aduce la cunoştinţa pacientului reclamant măsurile luate cu menţiunea că Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.