Acte necesare pentru internare

Mod de accesare a serviciilor oferite de S.C. Servicii Paliative SRL – Spitalul de îngrijiri Paliative Ilișești> BI/CI pacient ce urmeaza a fi internat;
> Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul de specialitate sau medicul de familie;
> Cardul național de asigurări de sănătate sau adeverință eliberată de către CJAS care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
> Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni sau cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
> Copie dupa documentele medicale relevante