Ordin alocatii de hrana – HG 429/2008

     HOTĂRÂRE   Nr. 429/2008 din 16 aprilie 2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

    Text în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2021

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 aprilie 2021.

Act de bază

#B: Hotărârea Guvernului nr. 429/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008

Acte modificatoare

#M3: Hotărârea Guvernului nr. 470/2021

#M2: Hotărârea Guvernului nr. 851/2018

#M1: Hotărârea Guvernului nr. 665/2016

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Începând cu luna mai 2008, nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.916/2006 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi creşe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006.

#CIN

NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 470/2021 (#M3).

#M3

“ART. II

    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unităţile sanitare publice au obligaţia de a afişa pe pagina oficială de internet nivelul alocaţiei de hrană stabilit pentru consumurile colective, precum şi orice modificare a acestuia.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Sănătăţii.”

#M3

ANEXĂ

      NIVELUL alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

                                             – lei/bolnav internat/zi

Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – adulţi                        |      17,6 

Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii                         |      16,5

Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi                   |      16,5 

Bolnavi hepatită, neoplazici – copii                    |      18,0

Bolnavi diabet – adulţi                                 |      16,5

Bolnavi diabet – copii                                  |      19,2

Bolnavi arşi                                            |      16,5

Alţi bolnavi adulţi                                     |      11,0

Lăuze                                                   |      16,5

Bolnavi în leprozerii                                   |      21,9

Regim de hemodializă                                    |       9,9

Bolnavi psihici şi bolnavi psihici cu internare  obligatorie                                                    |      13,2

Bolnavi internaţi în staţionare de zi                   |       7,7 

Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial        |      11,0 

Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural            |       5,5

Copii 0 – 3 ani                                         |      11,0

Copii 3 – 16 ani                                        |      13,2

Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare |     3,3*)

Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare  |       7,7 

Bolnavi internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie    |      21,3

    *) Se acordă în completarea alimentaţiei naturale, iar, după caz, de alocaţia nou-născutului poate beneficia mama acestuia.

    NOTĂ:

    Nivelul alocaţiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi majorat astfel:

  1. a) prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea de către acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare;
  2. b) la solicitarea persoanelor fizice beneficiare care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare;
  3. c) prin decizia conducătorului unităţii sanitare, cu avizul consiliului de administraţie, în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.

#B

Descarca document